Училище » Правилник за дейността на училището

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Правилникът е приет на заседание на ПС и е в сила за учебната 2014/2015 година.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

МОН – Министерство на образованието и науката
РИО– Регионален инспекторат по образованието
ПС – педагогически съвет
УН – училищно настоятелство
УС – ученически съвет
ЗНП – Закон за народната просвета
ППЗНП – правилник за приложение на ЗНП
МТБ – материално-техническа база
УТС – учебно-технически средства
МО – методично обединение
ПК – предметна комисия
УКПППУ и ЗПД – училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците и защита правата на детето.

изтегли документ »