Училище » Стратегия за отпадане на деца от училището

СТРАТЕГИЯ ЗА ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕТО

Училищна стратегия

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 2014 – 2020 година

Приета на Педагогически съвет с Протокол № 1 / 23. 09.2014 г.

Училищната стратегия за превенция на отпадането на ученици е изработена в контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, на предложената от Европейската Комисия „Стратегия за интелигентен устойчив растеж „Европа 2020” и на препоръките, направени във връзка с тях по отношение превенцията на социалното изключване и за по-добро образование и грижи в периода на ранното детство, насочени към осигуряване на всички деца на възможности за най-добър старт в живота.

изтегли документ »