Училище » Дневен режим на училището

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО

З А П О В Е Д № 31-1/17.09.2018г.

На основание чл.259,ал.1,чл.101,ал.5 ,чл.102,чл.103 от ЗПУО,ввъ връзка с чл.19,ал.1,ал.2 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и проф.разв.на пед. специалисти ,чл.ч.6,чл.7 ,чл.9 от Наредба №10 /01.09.2016г.и Решение на ПС, протокол
№ 1/17. 09.18г.

О Д О Б Р Я В А М:

1.Организацията на учебното време и дневния режим  в училището за учебната 2018/2019 година съгласно Приложение №1
2.Всички ученици,учители и служители се задължават да спазват дневния режим на училището.
3.Дневният режим на училището да се качи на сайта на училището и да се сведе до знанието на родителите.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нелия Еремиева -  главен учител.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.  

Ирена Цветкова :........................
Директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий“
с.Ново село,общ.Ново село

изтегли дневен режим »