Училище » Приличен външен вид на учениците

ПРИЛИЧЕН ВЪНШЕН ВИД НА УЧЕНИЦИТЕ

Важно!

Според ППЗНП и ПУДУ на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Ново село от новата учебна 2009/2010 година учениците ще се допускат в училище, ако са в приличен външен вид.

Учениците, явили се в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на тези изисквания, както и когато състоянието им не позволява да участват в образователно-възпитателния процес, ще бъдат отстранени от училище до отпадане на основанието за отстраняването им в съответствие с чл. 139, ал. 3 от ППЗНП.

изтегли документ »