Училище » Заповед за тютюнопушенето

ЗАПОВЕД ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

ЗАПОВЕД от 03.09.2012 г.

Относно: Забрана на тютюнопушенето

На основание чл.147, ал.1т.1 и т.3, Наредба № І - 209 на МВР и МРРБ / ДВ, бр. 107 от 07.12.2004 г., Наредбата за пожарна безопасност в училището и в съответствие на чл.56а в сила от 01.06.2012 г.от Закона за здравето с променен текст в смисъл:
Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

                                            З А Б Р А Н Я В А М:

         Пушенето в сградата,двора, прилежащите райони и тротоарите  на СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» Ново село.
Нарушителите на заповедта носят дисциплинарна отговорност посмисъла на чл.128/1/ т.10 от ППЗНП ичл.37 т.13 от ПУДУ за преподавателите, чл.134 т.6 от ППЗНП ш  чл.51 т.3 от ПУДУ за учениците и чл.140и /3/ т. От ППЗНП и  чл.61 ал.3 т.10 за родителите  от ПУДУ. Налагането на глоби от 300 – 500 лв. при първо нарушение и от 500 – до 1000 лв при второ нарушение ще бъдат заплащани от родителите на учениците, нарушили заповедта на директора.
Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение от техническия секретар – Хр. Александрова.
 Класните ръководители да запознаят всички ученици и родители със заповедта срещу подпис.
         Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на главния учител – Валентина Митова.

Ирена Цветкова
Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Ново село

изтегли документ »