Училище » Правилник за вътрешния трудов ред в училището

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УЧИЛИЩЕТО

Чл. 1

С настоящия правилник се конкретизират правата и задълженията на директора, учителите, учениците и обслужващия персонал, както и уреждане на организацията на труда в училището, съобразно особеностите на неговата дейност.

изтегли документ »