Новини » Обява по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обява по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

26.08.2019 г.

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години, съгласно Постановление №32/22.02.2019 г. и Постановление №38/01.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

 1. Срок за набиране на предложения- от 26.08.2019г. до 05.09.2019г. вкл. от 8.00 да 16.00ч.
 2. Брой на децата по АДМИН, попадащи в целевата група – 28
 3. Учебните години за които ще се извършват доставките са: 2019/2020 /една учебна година/.
 4. Максимален брой на доставки за всяка учебна година е до 46 бр. доставки по схема  „Училищен плод“ и 50 бр. по схема „Училищно мляко“.

Забележка: Съгласно чл.4, ал.4, т.9, ДФЗ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година, Заповед № 03- РД/3315 от 15.08.2019 г. на ДФ „Земеделие“.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Заявителят да разполага с минимум 1 бр. обект за производство и/или търговия с храни, регистриран съгласно нормативните изисквания на чл.12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверение за регистрация в БАБХ.
 2. Заявителят трябва да разполага с минимум едно транспортно средство по всяка от схемите, предназначено за транспорт на съответните продукти. Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие на талона на автомобила и копие на регистрацията му съгласно изискванията на БАБХ.
 3. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнението на чл.9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, в който е посочен регистрационния номер на земеделския стопанин - за схема „Училищен плод“
 4. Заявителят да представи копие от сертификати за производство на продукти по БДС , които ще бъдат доставяни по схема „Училищно мляко“.
 5. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по схема „Училищно мляко“.
 6. Заявителят да представи писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10, за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 за схема „Училищно мляко“.
 7. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10 ал. 1, 3 и 5 за схема „Училищно мляко“.

Забележка: Заявителят лично или чрез упълномощено лице подава предложението в посочения по- горе срок. Предложения, получени след срока, не се разглеждат.
Телефон за контакт:09316/2240
Дата: 26.08.2019 г.                                                Директор: Ирена Цветкова