Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда